Beiskolázás 2020/2021. tanév

A bajai Szent László Általános Művelődési Központ Középiskolája
OM azonosító: 027959
Fenntartónk:
A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 
6500 Baja, Katona J. u. 3.
Telefon: 79/523-770, 70/458-2414
E-mail: amk@sztlaszlo.hu
www.sztlaszlo.hu 

ISKOLÁNKRÓL

“Senkinek sem ártani, mindenkinek használni” – az alapító rend e jelmondatának szellemében folyik iskolánkban az ifjúság nevelése, melyet áthat a keresztény életszemlélet és értékrend, a belső igény kialakítása a szépre és jóra. Intézményünk működésének középpontjában a gyermek áll, célunk a személyiségközpontú nevelés és oktatás harmonikus egységében valósul meg.

Intézményünkben az általános emberi értékek felismertetése, megbecsülése, a hagyományok ápolása, a képességfejlesztés, az egészséges életvezetés kialakítása kiemelt szerepet játszik. Az általános tantervű oktatás keretein túl a kötelező érettségi tantárgyakon kívül is tartunk emelt szintű felkészítést, valamint szakkörökön szerzett ismeretekkel, tanfolyamokkal, sport és szabadidős programokkal segítjük a választott életpályára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülést.

Tanulóink órarendbe illesztett, felekezet szerinti hitoktatásban részesülnek, részt vesznek az egyházi ünnepeken. Iskolánk jellegéből adódóan a lelkészi ajánlás azonos felvételi pontszám esetén előnyt jelenthet.

 

Iskolánkban 15 éve alakult a város egyetlen folyamatos jelleggel működő középiskolai színi csoportja, a RÁBL SZÍNPAD és Zenei Közösség, amely egész estés színdarabokkal, koncertekkel lép a város és a vidék közönsége elé. Célunk vele elsősorban a közösségteremtés, a személyiségfejlesztés, az önismeret és önkifejezés elősegítése, összhangban az iskola pedagógiai programjával; így számunkra a színpad is a nevelés eszköze. Darabjaink kimondottan az iskolai diákszínjátszás értékeiről szólnak, inkább a drámapedagógia, mint a színművészet irányába húzva.

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Tagozatkód: 0001

A ciszterci iskolák hagyományait követve az “Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál!” jelmondatának szellemében az egységes nevelési célok megvalósításához legjobbnak tekintjük a nyolc éves képzési formát.

E hosszabb időszak – a gyermek fejlődését figyelembe véve – biztosítja a képességfejlesztés és tehetséggondozás folyamatosságát, amely egyben lehetőséget biztosít a mélyebb és megalapozottabb személyiségformálásra is.

 

A kerettanterv és helyi tanterv alapján az 5. évfolyamtól az idegen nyelvet, az informatikát 6. évfolyamtól és 7. évfolyamtól a matematikát csoportbontásban tanítjuk. Jól felszerelt természettudományos szaktantermeinkben gyakorlatorientált foglalkozásokat tartunk fizika, kémia és biológia órákon. Az idegen nyelvet a tanulók tudásszintje alapján csoportokra bontva emelt óraszámban oktatjuk. 9. évfolyamtól minden tanuló kötelezően angol nyelvet tanul, második idegen nyelvként a németet, az angolt, az olaszt, a spanyolt és az orosz nyelvet is választhatják tanulóink.

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Tagozatkód: 0002

Célunk a biztos erkölcsi alapokkal rendelkező, nyitott, fejlődésre kész személyiségű tanulók tehetségének kibontakoztatása, amely keresztény kötelességtudattal és kulturált viselkedési formákkal párosul. Elősegítjük törekvéseiket a korszerű műveltség megszerzésére és kommunikációs kultúrájuk fejlesztésére, különösen az anyanyelv, a művészetek, az idegen nyelvek és a természettudományok oktatásával.

 

Nemzeti és keresztény hagyományainkat figyelembe véve kialakított helyi tantervünk a kerettantervre épülve tanulóinkat az érettségire, a felnőtt életre és a továbbtanulásra készíti fel. A 11. évfolyamtól a választott tantárgyakat emelt óraszámban, az angol, német vagy olasz nyelvet a 9. évfolyamtól (heti 4-4 órában) tudásszintjük alapján csoportokra bontva emelt szinten oktatjuk. 11. évfolyamtól az első idegen nyelvet (angol vagy német) heti 6 órában, a második idegen nyelvet heti 2 órában tanítjuk.

technikum

Tagozatkód: 0003

A Környezetvédelem ágazat gazdag hagyományokkal eredményes szakmai múltra tekint vissza.

A tanulóknak 5 év alatt érettségi és a Környezetvédelem ágazathoz tartozó Környezetvédelmi technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőségük. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz korszerűen felszerelt tantermek, a követelményeket meghaladó modern laboratóriumok biztosítják a szükséges eszközrendszert. Az informatika speciális műszaki alkalmazását (AutoCAD) is elsajátíthatják, melyből vizsgát is tehetnek.

Megszerezhető szakképesítés:

Környezetvédelmi technikus OKJ 54 850 01

technikum

Tagozatkód: 0004

Az Egészségügy ágazat 2015-ben indult, dinamikusan fejlődő képzési forma.

A tanulóknak 5 év alatt érettségi és az Egészségügy ágazathoz tartozó Gyakorló ápoló vagy egészségügyi asszisztens szakképesítés megszerzésére van lehetőségük. A bajai Szent Rókus Kórházzal közösen végzett elméleti és gyakorlati felkészítés során a tanulók az egészségvédelemről, az egészség helyreállításáról, illetve az egészségügyi és szociális ellátó rendszerről szerzett ismeretek birtokában önálló. felelős résztvevőivé válnak a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkának.

Megszerezhető szakképesítések: 

Egészségügyi asszisztens OKJ 54 72305

Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02

TECHNIKUM​

Tagozatkód: 0005

A Vízügy ágazat gazdag hagyományokkal eredményes szakmai múltra tekint vissza.

A tanulóknak 5 év alatt érettségi és a Vízügy ágazathoz tartozó Vízügyi technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőségük. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz korszerűen felszerelt tantermek, a követelményeket meghaladó modern laboratóriumok biztosítják a szükséges eszközrendszert. Az informatika speciális műszaki alkalmazását (AutoCAD) is elsajátíthatják, melyből vizsgát is tehetnek.

Megszerezhető szakképesítés:

Vízügyi technikus 54 853 05

Kollégium

Kollégiumunk a délutáni tanulás és a szabadidős programok gazdag választékával kiegészíti az iskolai oktató-nevelő munkát és egyben otthont adunk intézményünk és más iskola diákjainak. Tanulóink elsajátíthatják a hatékony tanulási módszereket, részt vehetnek a tehetséggondozó, felzárkóztató valamint továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokon. A délutáni felkészüléshez csoportonkénti szilenciumi terem áll rendelkezésre, de egyéni tanulásra is lehetőség van. Hetente több alkalommal tartunk iskolánk tanárainak közreműködésével korrepetálást, felzárkóztatást, tehetséggondozást matematikából, fizikából, angol és német nyelvből, történelemből, kémiából, biológiából és magyar nyelvből. A diákönkormányzat biztosítja a kollégiumi diákközösség demokratikus működését, amellyel lehetővé teszi a közösségi élet- és társas kapcsolatok fejlesztését. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez nagy sportudvar, sportcsarnok, tornaterem, korszerűen felszerelt konditerem, TV-videó és számítógépterem, vezeték nélküli internethálózat a hálószobákban és hordozható számítógépek is rendelkezésre állnak.

Pedagógiai hitvallásunk szerint egy olyan kollégiumot szeretnénk fenntartani, amely figyelembe veszi a gyermekek különbözőségét, de követelményrendszerében nem igazodik a minimumra törekvők igényéhez, hanem felismertet, elfogadtatja és betartatja annak a rendnek, és azoknak az értékeknek a szükségességét, amely a személyiségfejlődésben előreviszi tanulóinkat, és megteremti az alapjait a felnőtt társadalomba való hasznos beilleszkedésüknek

MELLÉKLET

a Szent László Általános Művelődési Központ beiskolázási tájékoztatójához

2020/2021. tanévre beiskolázási tájékoztató

Az idei tanévben a 9. évfolyamra történő beiskolázás keretében sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk a gimnáziumba és a technikumba jelentkezők számára.

A felvétel elbírálásánál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlaga kerül beszámításra (50-50%-ban).

A felvételi rangsor végső kialakításánál előnyt jelenthetnek a tanulmányi és sportversenyek igazolt eredményei, valamint iskolánk jellegéből adódóan az egyházi ajánlások.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára sem szervezünk felvételi vizsgát, a felvételről az általános iskola 1-4. évfolyamán elért eredmények, valamint plébánosi és osztályfőnöki ajánlás alapján döntünk.

 

Az általános jelentkezési lapon kérjük megjelölni a felekezeti hittant, valamint a választott idegen nyelvet. (A gimnáziumban az angol nyelv mellé a német, olasz, spanyol vagy orosz, a technikumban angol vagy német nyelv választható.)

Scroll to Top