SZENT LÁSZLÓ ÁMK GIMNÁZIUMA

"Senkinek sem ártani, mindenkinek használni"

– az alapító rend e jelmondatának szellemében folyik a gimnáziumban az ifjúság nevelése, melyet áthat a keresztény életszemlélet és értékrend, a belső igény kialakítása a szépre és jóra. Intézményünk működésének középpontjában a gyermek áll, célunk a személyiségközpontú nevelés és oktatás harmonikus egységében valósul meg.

Intézményünkben az általános emberi értékek felismertetése, megbecsülése, a hagyományok ápolása, a képességfejlesztés, az egészséges életvezetés kialakítása kiemelt szerepet játszik. Az általános tantervű oktatás keretein túl a kötelező érettségi tantárgyakon kívül is tartunk emelt szintű felkészítést, valamint szakkörökön szerzett ismeretekkel, tanfolyamokkal, sport és szabadidős programokkal segítjük a választott életpályára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülést.

1. A nyolcosztályos gimnáziumi képzés jellemzői

A ciszterci iskolák hagyományait követve az “Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál!” jelmondatának szellemében az egységes nevelési célok megvalósításához legjobbnak tekintjük a nyolc éves képzési formát.

E hosszabb időszak – a gyermek fejlődését figyelembe véve – biztosítja a képességfejlesztés és tehetséggondozás folyamatosságát, amely egyben lehetőséget biztosít a mélyebb és megalapozottabb személyiségformálásra is. Megtartottuk a hagyományos tantárgyi elnevezéseket, műveltségi anyagukhoz a katolikus kerettanterv tantárgyainak és modulterületeinek tananyagát csoportosítottuk. Gimnáziumunk követelményrendszere a katolikus kerettantervben megfogalmazotthoz képest átlagosan 30 %-kal több ismeret elsajátítását írja elő. Ezek elsősorban olyan elméleti ismereteket biztosítanak, amelyek tanulóink továbbtanulási esélyeit növelik például magyar, történelem, idegen nyelv, matematika és informatika tantárgyakból.

A helyi tanterv alapján az 5. évfolyamtól az informatikát és az idegen nyelvet, a 7. évfolyamtól a matematikát csoportbontásban tanítjuk. 10. évfolyamtól humán-reál bontásban a választott tantárgyakat emelt szinten oktatjuk. Első idegen nyelvként az angolt vagy a németet, másodikként a 9. évfolyamtól a németet, az angolt, az olaszt és a francia nyelvet is választhatják tanulóink.

Ebbe az osztályba azok az általános iskola 4. osztályt végzett tanulók kerülhetnek, akik elsajátították az alapvető szóbeli és írásbeli készségeket, érdeklődők, szeretnek tanulni.

A harmonikus személyiség kialakítása érdekében mélyebben foglalkozunk a művészeti képzéssel (a művészet és zene történetével, népdalainkkal és nemzeti kultúránk megismertetésével). A természettel való harmonikus kapcsolat megteremtése céljából a földrajz, a biológia és a kémia tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel. A testi nevelés területén megismertetjük tanulóinkat az egészséges életmóddal; túrák, táborok szervezésével sokoldalúan biztosítjuk mozgásigényüket, és fejlesztjük természetismeretüket.

2. A négyosztályos gimnáziumi képzés jellemzői

Célunk a biztos erkölcsi alapokkal rendelkező, nyitott, fejlődésre kész személyiségű tanulók tehetségének kibontakoztatása, amely keresztény kötelességtudattal és kulturált viselkedési formákkal párosul. Elősegítjük törekvéseiket a korszerű műveltség megszerzésére és kommunikációs kultúrájuk fejlesztésére, különösen az anyanyelv, a művészetek, az idegen nyelvek és az informatika oktatásával. A tanulók a 10. évfolyamtól két specializáció közül választhatnak.

Humán csoport

Ide azok jelentkezését várjuk, akik fokozottan érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a művészetek iránt. A négy év során nagy hangsúlyt kapnak a humán ismeretek mind óraszámban, mind pedig a tananyag mélységében. A csoport tagjainak már a 10. évfolyamon heti 1 többletórát tartunk történelemből, 0,5 órát magyarból. A 11-12. évfolyamon történelemből 3, magyarból 2 többletórát biztosítva sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire és minden humán jellegű továbbtanulási irányra. E csoport számára gyakrabban szervezünk színházlátogatást, kulturális programot. A tagozaton, a második idegen nyelvet a tanulók igénye és az intézmény lehetősége alapján az iskola határozza meg.

Reál (természettudományi) csoport

Ebbe a csoportba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a természettudományi tantárgyak: a biológia, fizika és kémia iránt. E tárgyak középiskolai tanulásának sikeres elsajátítása érdekében heti 1 többletórát tartunk matematikából a 10. évfolyamon, amit a 11-12. évfolyamon 2-1,5 órára növelünk a délelőtti órakeretbe illesztve. A csoport tanulói csoportbontásban tanulják a matematikát, az idegen nyelveket és az informatikát. A 10. évfolyamtól többletórában vehetik fel a választásuk szerinti természettudományos tárgyakat, így felkészülhetnek az emelt szintű érettségire és a bármilyen irányú (orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, egyéb egészségügyi, tanári, agrármérnöki, vegyész, fizikus, biológus, műszaki stb.) továbbtanulásra. A tagozaton, a második idegen nyelvet a tanulók igénye és az intézmény lehetősége alapján az iskola határozza meg.

Az oldal tetejére