A bajai Szent László Általános Művelődési Központ Középiskolája
OM azonosító: 027959 Fenntartónk: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata Cím: 6500 Baja, Katona J. u. 3. Telefon: 79/523-770, 70/458-2414
E-mail: amk@sztlaszlo.hu Honlap: www.sztlaszlo.hu

ISKOLÁNKRÓL

“Senkinek sem ártani, mindenkinek használni” – az alapító rend e jelmondatának szellemében folyik iskolánkban az ifjúság nevelése, melyet áthat a keresztény életszemlélet és értékrend, a belső igény kialakítása a szépre és jóra. Intézményünk működésének középpontjában a gyermek áll, célunk a személyiségközpontú nevelés és oktatás harmonikus egységében valósul meg.

Intézményünkben az általános emberi értékek felismertetése, megbecsülése, a hagyományok ápolása, a képességfejlesztés, az egészséges életvezetés kialakítása kiemelt szerepet játszik. Az általános tantervű oktatás keretein túl a kötelező érettségi tantárgyakon kívül is tartunk emelt szintű felkészítést, valamint szakkörökön szerzett ismeretekkel, tanfolyamokkal, sport és szabadidős programokkal segítjük a választott életpályára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülést.

Tanulóink órarendbe illesztett, felekezet szerinti hitoktatásban részesülnek, részt vesznek az egyházi ünnepeken. Iskolánk jellegéből adódóan a lelkészi ajánlás azonos felvételi pontszám esetén előnyt jelenthet.

Iskolánkban 16 éve alakult a város egyetlen folyamatos jelleggel működő középiskolai színi csoportja, a RÁBL SZÍNPAD és Zenei Közösség, amely egész estés színdarabokkal, koncertekkel lép a város és a vidék közönsége elé. Célunk vele elsősorban a közösségteremtés, a személyiségfejlesztés, az önismeret és önkifejezés elősegítése, összhangban az iskola pedagógiai programjával; így számunkra a színpad is a nevelés eszköze. Darabjaink kimondottan az iskolai diákszínjátszás értékeiről szólnak, inkább a drámapedagógia, mint a színművészet irányába húzva.

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Tagozatkód: 0001

A ciszterci iskolák hagyományait követve az “Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál!” jelmondatának szellemében az egységes nevelési célok megvalósításához legjobbnak tekintjük a nyolc éves képzési formát.

E hosszabb időszak – a gyermek fejlődését figyelembe véve – biztosítja a képességfejlesztés és tehetséggondozás folyamatosságát, amely egyben lehetőséget biztosít a mélyebb és megalapozottabb személyiségformálásra is.

A kerettanterv és helyi tanterv alapján az 5. évfolyamtól az idegen nyelvet, az informatikát 6. évfolyamtól és 7. évfolyamtól a matematikát csoportbontásban tanítjuk. Jól felszerelt természettudományos szaktantermeinkben gyakorlatorientált foglalkozásokat tartunk fizika, kémia és biológia órákon. Az idegen nyelvet a tanulók tudásszintje alapján csoportokra bontva emelt óraszámban oktatjuk. 9. évfolyamtól minden tanuló kötelezően angol nyelvet tanul, második idegen nyelvként a németet, az angolt, az olaszt, a spanyolt és az orosz nyelvet is választhatják tanulóink.

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Tagozatkód: 0002

Célunk a biztos erkölcsi alapokkal rendelkező, nyitott, fejlődésre kész személyiségű tanulók tehetségének kibontakoztatása, amely keresztény kötelességtudattal és kulturált viselkedési formákkal párosul. Elősegítjük törekvéseiket a korszerű műveltség megszerzésére és kommunikációs kultúrájuk fejlesztésére, különösen az anyanyelv, a művészetek, az idegen nyelvek és a természettudományok oktatásával.

Nemzeti és keresztény hagyományainkat figyelembe véve kialakított helyi tantervünk a kerettantervre épülve tanulóinkat az érettségire, a felnőtt életre és a továbbtanulásra készíti fel. A 11. évfolyamtól a választott tantárgyakat emelt óraszámban, az angol, német vagy olasz nyelvet a 9. évfolyamtól (heti 4-4 órában) tudásszintjük alapján csoportokra bontva emelt szinten oktatjuk. 11. évfolyamtól az első idegen nyelvet (angol vagy német) heti 5 órában, a második idegen nyelvet heti 3 órában tanítjuk.

 

TECHNIKUM

Tagozatkód: 0003

A Környezetvédelem és vízügy ágazat gazdag hagyományokkal eredményes szakmai múltra tekint vissza.

A környezetvédelem és vízügy ágazatban 5 éves a képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A természettudományi és műszaki ismeretekre épülő képzések elősegítik, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább zöld világban éljünk.

A képzésben a környezet- és természetvédelem, vízügy, hulladékgazdálkodás választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal. duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, vállalati helyszíneken és külső helyszíni mérések által korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válással kialakul a környezettudatos szemlélet, és a felelősségérzet a bennünket körülvevő környezetért, természetes vizeinkért, vízbázisainkért, és a különböző természeti és épített környezeti értékek megőrzéséért. Az informatika speciális műszaki alkalmazását (AutoCAD) is elsajátíthatják, melyből vizsgát is tehetnek.

Környezetvédelmi technikus:

–              közreműködik levegő-, víz-, és talajvédelmi feladatokban;

–              részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban;

–              alkalmazza a szakmai előírásokat, kezeli és nyilvántartja a környezeti adatokat;

–              kapcsolatot tart környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal;

–              részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési feladatokban.

Ajánljuk minden olyan fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta egészséges környezetben éljünk.

Vízügyi technikus:

–              ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről;

–              részt vesz ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében;

–              vízkárok (árvíz, belvíz) elhárítását végzi;

–              vízgazdálkodáshoz kapcsolódó gépészeti és automatizálási folyamatokat végez;

–              alkalmazza a környezettudatos szemléletet a vízügyi és víziközmű feladatokhoz kapcsolódóan.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti a természetet és tenni szeretne a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért elhárításáért.

 

TECHNIKUM

Tagozatkód: 0004

Az Egészségügy ágazat 2015-ben indult, dinamikusan fejlődő képzési forma.

Egészségügy ágazatban 5 éves a képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikus és terápiás területeken végzik a munkájukat. A képzés során az ápolás az asszisztencia a laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkednek meg. Duális képzés keretében – szakmai gyakorlaton- kórházakban, rendelőintézetekben sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A középfokú egészségügyi végzettségű szakemberek team munka során elsősorban felsőfokú végzettségű szakemberekkel, orvosokkal együttműködve látják el feladataikat.  Az egészségügyi ellátás hivatás az ágazat szakmáinak jelentős része biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

Egészségügyi asszisztens:

–              előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra;

–              betegelőjegyzést, betegirányítást végez;

–              szakrendelőben lévő műszereket, eszközöket előkészíti, tisztán tartja;

–              közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során.

Ajánljuk minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, és érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt, és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás.

Gyakorló ápoló:

–              ápolást, gondozást végez, asszisztensi feladatokat lát el;

–              alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően;

–              segédkezik vizsgálatoknál és beavatkozásoknál;

–              figyeli, nyomon követi a beteg állapotváltozásait.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a segítségnyújtás, a mások iránti felelősségvállalás, emellett jó manualitással rendelkezik.

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk a délutáni tanulás és a szabadidős programok gazdag választékával kiegészíti az iskolai oktató-nevelő munkát és egyben otthont adunk intézményünk és más iskola diákjainak. Tanulóink elsajátíthatják a hatékony tanulási módszereket, részt vehetnek a tehetséggondozó, felzárkóztató valamint továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokon. A délutáni felkészüléshez csoportonkénti szilenciumi terem áll rendelkezésre, de egyéni tanulásra is lehetőség van. Hetente több alkalommal tartunk iskolánk tanárainak közreműködésével korrepetálást, felzárkóztatást, tehetséggondozást matematikából, fizikából, angol és német nyelvből, történelemből, kémiából, biológiából és magyar nyelvből. A diákönkormányzat biztosítja a kollégiumi diákközösség demokratikus működését, amellyel lehetővé teszi a közösségi élet- és társas kapcsolatok fejlesztését. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez nagy sportudvar, sportcsarnok, tornaterem, korszerűen felszerelt konditerem, TV-videó és számítógépterem, vezeték nélküli internethálózat a hálószobákban és hordozható számítógépek is rendelkezésre állnak.

Pedagógiai hitvallásunk szerint egy olyan kollégiumot szeretnénk fenntartani, amely figyelembe veszi a gyermekek különbözőségét, de követelményrendszerében nem igazodik a minimumra törekvők igényéhez, hanem felismertet, elfogadtatja és betartatja annak a rendnek, és azoknak az értékeknek a szükségességét, amely a személyiségfejlődésben előreviszi tanulóinkat, és megteremti az alapjait a felnőtt társadalomba való hasznos beilleszkedésüknek.

Hasznos információk nyolcadikosoknak 
Az Oktatási Hivatal honlapján rengeteg hasznos tudnivaló olvasható a felvételi eljárásról. 

Az oldal tetejére